• برنامه هر ازمونک ابتدای هفته در کانال موادکنکور قرار داده می شود و سوالات روز پنجشنبه در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
  • پاسخ هر ازمونک روز شنبه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

مجموعه آزمونک‌های دروس تخصصی

استاد صفرپور