• برنامه هر ازمونک ابتدای هفته در کانال موادکنکور قرار داده می شود و سوالات روز پنجشنبه در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
  • پاسخ هر ازمونک روز شنبه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

مجموعه آزمونک‌های دروس تخصصی

استاد صفرپور
  • از آزمونک 13 به بعد دوباره مباحث از ابتدا شروع می شوند و برنامه داریم که تا اواسط بهمن یک دور دیگه تمامی مباحث را ان شاا… دوره کنیم

     
3+
اتاق فرار